Skip to main content

PRIVACYBELEID


Het verheugt ons zeer dat u belangstelling heeft getoond voor onze onderneming. De bescherming van gegevens heeft voor de directie van Rossmax Swiss GmbH een uitermate hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van Rossmax Swiss GmbH is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens; wanneer een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale ondernemingsdiensten, kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die voor Rossmax Swiss GmbH gelden. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Rossmax Swiss GmbH heeft als controller talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De op internet gebaseerde gegevensoverdracht kan echter in principe beveiligingslekken vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen, bijv. telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Rossmax Swiss GmbH is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever heeft gebruikt voor de aanneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of reeks van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een verzameling van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de verwerking ervan in de toekomst te limiteren.

 • e) Profilering

  Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Controller of controller die verantwoordelijk is voor de verwerking

  De controller of controller die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld door de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, kan in de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat worden bepaald wie de controller of de specifieke criteria voor zijn benoeming zijn.

 • h) Processor

  De processor is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die, ten behoeve van de controller, persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft. Overheidsinstanties die persoonsgegevens mogen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde

  Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dan de betrokkene, de controller, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de controller of de processor gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de controller

De controller voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Rossmax Nederland
Zuidbaan 548F
2841 MD Moordrecht
Nederland

Telefoon: +31 (0)182 23 92 92
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.rossmax.nl

3. Cookies

De internetpagina's van Rossmax Swiss GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Rossmax Swiss GmbH de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met het oog op de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker gemakkelijker te maken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens toegangsgegevens in te voeren wanneer de website wordt opgeroepen, omdat dit door de website wordt overgenomen, en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De onlinewinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan op die manier het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Rossmax Swiss GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Rossmax Swiss GmbH geen conclusies over de betrokkene. In plaats daarvan is deze informatie nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de bijbehorende advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en website-technologie op lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Rossmax Swiss GmbH anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheid via de website

De website van Rossmax Swiss GmbH bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede een directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door de betrokkene op vrijwillige basis aan de controller worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

6. Routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De controller verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de controller is onderworpen.

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

7. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de controller bevestiging te krijgen over het feit of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij zich te allen tijde wenden tot iedere medewerker van de controller.

 • b) Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de controller te allen tijde gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, alsmede een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • waar mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen;
  • het bestaan van het recht om van de controller rectificatie of het wissen van persoonsgegevens te vragen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4, van de AVG en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om onjuiste gegevens over hem of haar zonder onnodige vertraging te laten rectificeren door de controller. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de persoonsgegevens over hem of haar zonder onnodige vertraging te laten wissen door de controller, en de controller heeft de verplichting om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer één van de volgende gronden van toepassing is, zolang verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de controller is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene wenst het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door de Rossmax Swiss GmbH, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. Een medewerker van Rossmax Swiss GmbH zal er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek om gegevenswissing onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Wanneer de controller persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de controller, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om wissing door die controllers van alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Rossmax Swiss GmbH zal in individuele gevallen voor de nodige maatregelen zorgen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de controller een beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer één van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De controller heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de controller zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan één van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de verwerking van door Rossmax Swiss GmbH opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van Rossmax Swiss GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en die aan een controller zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de controller aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere controller door te geven, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, of op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de controller is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is en dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van Rossmax Swiss GmbH.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Rossmax Swiss GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in het geval van het bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien Rossmax Swiss GmbH persoonsgegevens verwerkt voor directe marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe marketing. Indien de betrokkene bij Rossmax Swiss GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden, zal Rossmax Swiss GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Rossmax Swiss GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van Rossmax Swiss GmbH. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering, waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem of haar in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan van, of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een controller, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de controller is onderworpen en die tevens voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden van de betrokkene en legitieme belangen te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een controller, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dient Rossmax Swiss GmbH passende maatregelen te treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de controller, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

  Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van Rossmax Swiss GmbH.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Rossmax Swiss GmbH.

8. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactie te hebben in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken de mogelijkheid om onder meer privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de controller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elk oproepen van één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt geëxploiteerd en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de desbetreffende Facebook-component via de Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins is te vinden onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. In het kader van deze technische procedure wordt aan Facebook meegedeeld welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze internetpagina - en gedurende zijn verblijf op onze internetpagina - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt via de Facebook-component verzameld en aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene gekoppeld. Als de betrokkene op één van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijv. de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking indient, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene tijdens het oproepen van onze website op hetzelfde moment bij Facebook is ingelogd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit verhinderen door uit te loggen uit zijn Facebook-account, voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die te vinden is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratieopties ter beschikking gesteld om de overdracht van gegevens aan Facebook te voorkomen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een einde te maken aan de doorgifte van gegevens aan Facebook.

9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de controller Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een onlinedienst die de plaatsing van advertenties op sites van derden mogelijk maakt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden en die overeenkomen met de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De exploitatiemaatschappij van Google's AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google's AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie wordt Alphabet Inc. in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google AdSense-component met het oog op online advertenties en de afrekening van commissies aan Alphabet Inc. In de loop van deze technische procedure krijgt de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissies te verrekenen.

De betrokkene kan, zoals hierboven aangegeven, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Alphabet Inc. gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiek die in webpagina's wordt ingebed om een logbestandregistratie en een logbestandanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingebedde trackingpixels kan Alphabet Inc. vaststellen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels dienen onder meer om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie - die nodig zijn voor het verzamelen en bijhouden van de getoonde advertenties, waaronder ook het IP-adres - doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan de via deze technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google AdSense wordt verder toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

10. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

De beheerder van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer toegang wordt verkregen tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites laten zien, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Door het plaatsen van de cookie wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elk bezoek aan één van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de controller wordt geëxploiteerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component overdragen ten behoeve van online reclame en de afrekening van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens provisieafrekeningen op te stellen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika meegedeeld. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics in verband met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om dit te verhinderen. Daartoe moet de betrokkene onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser add-on downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn bevoegdheid valt, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt onder de volgende link https://www.google.com/analytics/ nader toegelicht.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

Op deze website heeft de controller Google Remarketing-diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, waarmee een onderneming advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de internetsite van de onderneming zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming dus in staat om op gebruikers gebaseerde reclame te maken en zo relevante advertenties te tonen aan geïnteresseerde internetgebruikers.

De exploiterende onderneming van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is het invoegen van op interesses gerichte advertenties. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven op het Google-netwerk of op andere websites, die zijn gebaseerd op individuele behoeften en afgestemd op de interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Door het plaatsen van de cookie maakt Google het mogelijk om de bezoeker van onze website te herkennen als hij opeenvolgende webpagina's oproept, die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de dienst door Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de webbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt voor het invoegen van relevante advertenties.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Daartoe moet de betrokkene de link naar www.google.nl/settings/ads oproepen en in elke door hem gebruikte internetbrowser de gewenste instellingen aanbrengen.

Verdere informatie en de actuele gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de controller de knop Google+ als component geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Google+ biedt gebruikers van het sociale netwerk de mogelijkheid om onder meer privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij het oproepen van één van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de overeenkomstige Google+ knop van Google via de respectieve Google+ knopcomponent. In het kader van deze technische procedure wordt aan Google meegedeeld welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ vindt u onder https://developers.google.com/+/.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en gedurende de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze internetpagina door de betrokkene werden bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Google+-knop en Google koppelt deze aan het desbetreffende Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+ knop klikt en zo een Google+ 1 aanbeveling doet, dan wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+ 1 aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Vervolgens wordt een door de betrokkene op deze website gegeven Google+ 1 aanbeveling samen met andere persoonsgegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+ accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, zoals de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op internetpagina's, of in verband met advertenties. Google is ook in staat om het bezoek aan deze website te koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij Google. Google registreert deze persoonlijke informatie verder met het doel om de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.

Via de Google+ button ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website is ingelogd bij Google+. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Indien de betrokkene geen persoonsgegevens aan Google wil doorgeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website oproept.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+ 1 knop kunt u vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van Google-zoekmachines en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke trefwoorden definiëren, met behulp waarvan een advertentie alleen dan in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven, wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te vragen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina's verspreid met behulp van een automatisch algoritme, waarbij rekening wordt gehouden met de vooraf gedefinieerde zoekwoorden.

De exploitatiemaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door de opname van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en een invoeging van advertenties van derden op onze website.

Indien een betrokkene onze website via een advertentie van Google bereikt, wordt via Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. De definitie van cookies is hierboven uiteengezet. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's, bijv. het winkelwagentje van een onlineshop-systeem, op onze website werden opgeroepen. Door de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend, om het succes of het falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en op die manier het plaatsen van cookies permanent verhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Daarom moet de betrokkene in elk van de gebruikte browsers de link www.google.nl/settings/ads openen en de gewenste instellingen opgeven.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers met bestaande zakelijke contacten in staat stelt met elkaar in contact te komen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde personen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacy aangelegenheden buiten de VERENIGDE STATEN is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke oproep naar één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt geëxploiteerd en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de desbetreffende LinkedIn-component van LinkedIn. Meer informatie over de LinkedIn plug-in is te vinden onder https://developer.linkedin.com/plugins. In de loop van deze technische procedure komt LinkedIn te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene werd bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, detecteert LinkedIn bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website - en gedurende zijn gehele verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan de respectievelijke LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, dan wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij LinkedIn is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-knop klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, alsmede de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van affiliates zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de controller componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, voor het publiek toegankelijke microbloggingdienst, waarop gebruikers zogenaamde "tweets", d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de desbetreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder biedt Twitter de mogelijkheid om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar één van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt geëxploiteerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) was geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons vindt u onder https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure komt Twitter te weten welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een heruitzending van de inhoud van deze website om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, detecteert Twitter bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt via de Twitter-component verzameld en aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene gekoppeld. Wanneer de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, voor zover de betrokkene op het tijdstip van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij dit voorkomen door zich vóór het oproepen van onze website bij zijn Twitter-account uit te loggen.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter zijn te vinden onder https://twitter.com/privacy?lang=en.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de controller componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal dat video-uitgevers de mogelijkheid biedt om videoclips en andere gebruikers gratis in te stellen en deze ook gratis te bekijken, te beoordelen en te becommentariëren. Met YouTube kunnen allerlei soorten video's worden gepubliceerd, dus zowel volledige films en TV-uitzendingen, als muziekvideo's, trailers en video's die door gebruikers via het internetportaal zijn gemaakt, zijn toegankelijk.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die door de controller wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) was geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden onder https://www.youtube.com/yt/about/en/. In de loop van deze technische procedure komen YouTube en Google te weten welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene werden bezocht.

Als de betrokkene bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene werd bezocht. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene toegewezen.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google voor de betrokkene niet wenselijk is, kan de overdracht worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen YouTube-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

17. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingshandelingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6(1) lit. d AVG. Ten slotte kunnen verwerkingsactiviteiten worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder één van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toelaatbaar omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. Hij was van oordeel dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de controller (overweging 47, tweede zin, van de AVG).

18. De gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van ons bedrijf ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

19. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium dat wordt gehanteerd om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van een contract.

20. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel voorschrift; voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk voorschrift; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens

Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene aan ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht aan ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

21. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Meer ontdekken?
Bezoek ons @